ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในประเทศ

ในปีพ. ศ. 2558 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประเทศไทยอยู่ที่ 9,409 บาทและเมื่อจำแนกตามภูมิภาคภูมิภาคที่อยู่ในภาคกลางมีรายได้สูงสุดคือ 12,818 บาทต่อเดือน ในทางตรงกันข้ามผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นมานานกว่า 10 ปีจะมีรายได้เฉลี่ยเพียงเดือนละ 5,725 บาท นายนวลวงศ์กล่าวว่าความไม่เท่าเทียมนี้

อาจจะเป็นไปได้เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ดังนั้นเธอจึงกล่าวว่าถึงเวลาที่ผู้กำหนดนโยบายและพรรคการเมืองจะคิดถึงวิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในประเทศได้ อย่างน้อยที่สุดก็คือผู้ประกอบการขนาดเล็กควรได้รับประโยชน์มากขึ้นในขณะที่ที่ดินและทรัพยากรของประเทศควรมีการแบ่งปันอย่างเป็นธรรมมากขึ้น เธอยังเรียกร้องให้รัฐให้ความสำคัญกับความเสมอภาคด้านการดูแลสุขภาพและการศึกษา ช่องว่างในด้านคุณภาพการศึกษาและการดูแลสุขภาพมีความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรง