พม. 11 กพ. .-พม.เร่งถกร่างรายงานความคืบหน้าค้ามนุษย์ หรือProgress Report ก่อนส่งสหรัฐ 5 เม.ย.นี้

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 7/2561-2562

โดยกล่าวว่า  พม.ได้นำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2561 หรือ TIP Report ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เสนอนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำรายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ส่งให้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคม 

โดยการประชุมวันนี้ เป็นการร่วมพิจารณาร่างรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ Progress Report  ว่า ตลอด 3 เดือน ม.ค.-มี.ค. 62 นี้ ไทยจะมีผลงานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อรวบรวมส่งให้สหรัฐฯ เพิ่มจาก TIP Report โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่าง Progress Report ใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1) ด้านการดำเนินคดี 2) ด้านการคุ้มครอง และ 3) ด้านการป้องกัน โดยเฉพาะสถิติการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดค้ามนุษย์ ความคืบหน้าการดำเนินคดีสำคัญจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง การร่างกฎหมายแรงงานบังคับ ฟอกเงิน รวมถึงการจัดทำ Mobile Application for Victims รวมทั้งผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการตรวจแรงงาน เป็นต้น ซึ่งฉบับเพิ่มเติมนี้จะเตรียมส่งให้สหรัฐฯพิจารณา 5 เม.ย.นี้ 

ซึ่งปีนี้ ไทยถือว่ามีความก้าวหน้าทั้งเรื่องสถิติการค้ามนุษย์ที่ดีขึ้น มีการดำเนินคดีที่รวดเร็ว เร่งรัด สามารถช่วยเหยื่อได้มากขึ้น เป็นไปตาม 11 ข้อเสนอของสหรัฐฯ ที่เคยเสนอแนะให้ไทยดำเนินการแก้ไขในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งปีนี้ไทยทำได้ดี คาดว่าอย่างน้อย อันดับการค้ามนุษย์ของไทยจะต้องคงอันดับเดิมหรือเลื่อนอันดับดีขึ้น